\underline{ $\underline{
$\underline{\text{  
\overline{  
\Rightarrow $\Rightarrow  
\quad\therefore    
$\bullet\ $\bullet$  
$\bigcirc$    
$\times$    
\quad\left[    
\boxed{\text{방법 1}}
$\bullet\ \boxed{\text{방법 1}}$
 
   
$\underline{\text{않은}}$    
$\underline{\text{없는}}$    
$\underline{\text{아닌}}$    
$\underline{\text{모두}}$
\ \boxed{\phantom{?.}}\
 
$\underline{\text{다른}}$    
$\underline{\text{틀린}}$    
$\boxed{\text{해}}\
$\boxed{\text{해}}$
 
\boxed{\phantom{?.}}
$\boxed{\phantom{?.}}$
 
\ \boxed{\phantom{?.}}\    
\boxed{\phantom{???}}
$\boxed{\phantom{???}}$
 
\boxed{\phantom{???}}^{\circ}
$\boxed{\phantom{???}}^{\circ}$
 
\boxed{\phantom{?\kern{1cm}}}
$\boxed{\phantom{?\kern{1cm}}}$
 
\boxed{\phantom{?\kern{2cm}}}
$\boxed{\phantom{?\kern{2cm}}}$
 
\boxed{\phantom{\dfrac{??}{??}}}
$\boxed{\phantom{\dfrac{??}{??}}}$
 
\boxed{\phantom{\dfrac{.?.?}{..??}}}
$\boxed{\phantom{\dfrac{..??}{..??}}}$
 
\boxed{\phantom{\dfrac{?\kern{1cm}}{??}}}
   
\boxed{\phantom{\dfrac{?\kern{2cm}}{??}}}
   
\boxed{\phantom{\dfrac{????}{????}}}    
\boxed{\phantom{\dfrac{?\kern{1cm}}{??}}}
   
\left(\kern{1cm}\right)    
$\left(\kern{1cm}\right)$    
\quad\left(\kern{1cm}\right)    
\boxed{\text{(가)}}
$\boxed{\text{(가)}}$
 
\boxed{\text{(나)}}
$\boxed{\text{(나)}}$
 
\boxed{\text{(다)}}
$\boxed{\text{(다)}}$
 
\boxed{\text{(라)}}    
\boxed{\text{(마)}}    
\quad\cdots\cdots ㉠    
\quad\cdots\cdots ㉡    
\quad\cdots\cdots ㉢    
\quad\cdots\cdots ㉣    
\quad\cdots\cdots ㉤    
\quad\cdots\cdots ㉥
$\left[\kern{1cm}\right]$
 
 
$\left[\kern{2cm}\right]$
 
\left(\kern{1cm}\right)
$\left(\kern{1cm}\right)$
 
 
$\left(\kern{2cm}\right)$
 
\quad\left(\kern{1cm}\right)
$\quad\left(\kern{1cm}\right)$
 
\underline{\kern{1cm}}    
\underline{\kern{2cm}}
$\underline{\kern{2cm}}$
 
\underline{\phantom{\dfrac{????}{????}}}
   
$\left\{a_{n}\right\} $    
$\left\{b_{n}\right\} $    
$\left\{c_{n}\right\} $    
\quad    
\boxed{\phantom{???}}\Rightarrow    
\boxed{\phantom{???}}    
     
k ㉠,  
n ㉡,  
t ㉢,  
r ㉣,  
m ㉤,  
p ㉥,  

Bài đăng mới nhất

Mark